ദേശീയപാതയില്‍ കര്‍ണാടകം പയറ്റുന്നത് പരിസ്ഥിതി തീവ്രവാദമാണോ ? ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു

ദേശീയപാതയില്‍ കര്‍ണാടകം പയറ്റുന്നത് പരിസ്ഥിതി തീവ്രവാദമാണോ ? ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു 

Video Top Stories