മൂന്നു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടര്‍മാരെ നേരില്‍ കണ്ട് സതീഷ് ചന്ദ്രന്‍ , കാസര്‍കോട് പിടിക്കുമെന്ന് രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ , എല്ലായിടത്തും എത്താന്‍ രവീശ തന്ത്രി | പോരാളിക്കൊപ്പം

മൂന്നു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടര്‍മാരെ നേരില്‍ കണ്ട് സതീഷ് ചന്ദ്രന്‍ , കാസര്‍കോട് പിടിക്കുമെന്ന്   രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ , എല്ലായിടത്തും എത്താന്‍ രവീശ തന്ത്രി | പോരാളിക്കൊപ്പം 

Video Top Stories