കേരള സമാജം ഒരു പ്രവാസി കഥ - അഞ്ജലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലേക്ക്...

കൊലയാളി ആയി ആരും ജനിക്കുന്നില്ല. സാഹചര്യങ്ങള്‍ ആണ് അവരെ കൊലയാളിയോ കൊലയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരോ ആക്കുന്നത്. അഞ്ജലിയെ കൊലയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആര്? എന്തിന്? കേരള സമാജം ഒരു പ്രവാസി കഥ - അഞ്ജലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലേക്ക്...
KERALA SAMAJAM - ORU PRAVASI KADHA
Every Friday, Saturday @ 9.30pm, only on Asianet Middle East

Video Top Stories