കേരള സമാജം - ഒരു പ്രവാസി കഥ മുന്‍ എപ്പിസോഡുകളുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍

സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ച ജൂവൽ ഷിഹാബിനെ സിനിമ എടുക്കുന്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
സ്വന്തം മകന്നെ സ്നേഹം അഭിനയമായിരുന്നുവെന്ന് വൃദ്ധ സദനത്തിനെ വാർഡനിൽ നിന്നും ഷിഹാബിന്‍റെ പിതാവ് അറിയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവർക്കായി ഇതാ ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ കേരള സമാജം - ഒരു പ്രവാസി കഥ
Every Friday, Saturday @ 9.30pm, only on Asianet Middle East ...

Video Top Stories