227 വര്‍ഷങ്ങളുടെ ചൂഷണം; കര്‍ഷകനെ ഏറ്റവുമധികം വഞ്ചിച്ചത് ആരായിരുന്നു?

ഇരുന്നൂറ്റിയിരുപത്തേഴ് വര്‍ഷങ്ങളുടെ ചൂഷണം,എരിതീയില്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച മൂന്ന് കാര്‍ഷികനിയമങ്ങള്‍, കര്‍ഷകനെ ഏറ്റവുമധികം വഞ്ചിച്ചത് ആരായിരുന്നു? കാണാം അരനാഴികനേരം

Video Top Stories