വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരിന്ന് അരോഗ്യവതികളല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ മൂവന്തിപിന്നിട്ട വൃദ്ധജനങ്ങളാണ്

വൃന്ദവനത്തിലെ ഗോപികമാരിന്ന് യൗവ്വനം തുളുമ്പുന്ന അരോഗ്യവതികളല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ മൂവന്തിപിന്നിട്ട വൃദ്ധജനങ്ങളാണവര്‍.ക്വാറന്റെനും സോഷ്യല്‍ ഡിസ്റ്റന്‍സിഗും ഇവിടെ സാധ്യമോ ?
 

Video Top Stories