പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെ കാരണവും പ്രത്യാഘാതവും വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍; വ്യാധിയുടെ കഥ അതിജീവനത്തിന്റെയും

മനുഷ്യനറിഞ്ഞ പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്ക് എണ്ണായിരത്തോളം വര്‍ഷം പഴക്കമുണ്ട്. ആദ്യകാല പകര്‍ച്ചവ്യാധി മുതല്‍ കൊവിഡ് 19 വരെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങള്‍ക്കും ഏറെക്കുറെ ഒരു പൊതുസ്വഭാവമുണ്ട്. കാണാം വ്യാധിയുടെ കഥ അതിജീവനത്തിന്റെയും

Video Top Stories