'കാർഗിലിൽ അന്ന്'; ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞ് ചിലർ!

കാർഗിൽ യുദ്ധം നടന്നിട്ട് 21 വർഷം. അന്ന് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ധീര പ്രതിരോധവും  വിജയവും ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തമായി മാറി. 

Video Top Stories