സ്വന്തം അന്നത്തിനായി അന്യരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍, കേരളം ഇനി എങ്ങോട്ട്

കൃഷിയില്‍ നിന്നും വിട പറയുന്ന മലയാളികള്‍. രോഗത്തില്‍ വലയുന്ന ജനത. സ്വന്തം അന്നം സ്വയം തേടാതെ അന്യരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത് വരണ്ട ജീവിതം. കാണാം കേരളം ഇനി ഇങ്ങോട്ട്.

Video Top Stories