തെറ്റായ കൊവിഡ് വാർത്തകളെ ചികിത്സിക്കുന്ന മലയാളി ഡോക്ടർ - നത ഹുസ്സൈൻ

വിക്കിപീഡിയയിലൂടെ കൊവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകൾ തിരുത്തി നത ഹുസ്സൈൻ എന്ന മലയാളി ഡോക്ടർ. വായിച്ചത് 40 ദശലക്ഷം പേർ. അനുമോദിച്ച് യു.എൻ.ഒ. 
 

Video Top Stories