കൊവിഡ് ചികിത്സ: ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുണയ്ക്കുമോ? സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ചിലവ് എങ്ങനെ? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

കൊവിഡ് ചികിത്സ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായാൽ  ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുണയ്ക്കുമോ? സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ചിലവ് എങ്ങനെ? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

Video Top Stories