മൂന്ന് തീരദേശ നഗരങ്ങള്‍ കേരളത്തിന്റെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകുന്നത് എങ്ങനെ?


കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനനഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി. കോഴിക്കോട് എന്നിവ തീരദേശനഗരങ്ങളാണ്. ഏത് പകർച്ചവ്യാധിയും ക്രമാതീതമായി ബാധിക്കാൻ പാകത്തിൽ എന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടൊരു തീരദേശജീവിതം ഈ നഗരങ്ങൾക്കുമുന്നിലെ വെല്ലുവിളിയുമാണ്. അതിൽ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കോവിഡ് തലസ്ഥാനപ്പട്ടവുമായി മുന്നേറുന്നു. കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും അപകടമുനമ്പിലാണ്. മൂന്ന് തീരദേശ നഗരങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണ്ണായകമാവുന്നതെങ്ങനെ ?

Video Top Stories