ഓണച്ചന്തയും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലും കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

കൊവിഡിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് കേരളം. അതിനിടയിലാണ് ഓണത്തിന്റെ വരവ്. ഓണച്ചന്തയും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലും കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

Video Top Stories