കൊവിഡ് ചികിത്സ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായാല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുണയ്ക്കുമോ?


കൊവിഡ് ചികിത്സ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊവിഡ് രോഗി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയാല്‍ അന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭിക്കുമോ?

Video Top Stories