കാര്‍ഷിക ബില്‍ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്;കൈക്കോട്ട് എടുക്കാത്ത കേരളത്തോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്

<p>SDSD</p>
Oct 14, 2020, 5:52 PM IST


കാര്‍ഷിക ബില്‍ കര്‍ഷകന്റെ മാത്രം പ്രശ്‌നമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്. കാണാം അരനാഴിക നേരം

Video Top Stories