19 മരണങ്ങള്‍, വീണ്ടും രാത്രി യാത്രാ ദുരന്തം

19 മരണങ്ങള്‍, വീണ്ടും രാത്രി യാത്രാ ദുരന്തം

രാത്രി ദുരന്തമായി മാറിയ മറ്റൊരു ദിനം കൂടി കടന്നുപോവുകയാണ് നമ്മള്‍. 19 മരണങ്ങളില്‍ 18ഉം മലയാളികള്‍. കാണാം വീണ്ടും രാത്രി ദുരന്തം. 

 

Video Top Stories