സിനിമയുടെ നാവിന് ചിലർ ചങ്ങലയിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്!

1895 ൽ ലൂമിയർ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച വിസ്മയം. അന്നുതൊട്ടിന്നുവരെ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ജനപ്രീതി നാൾക്കുനാൾ വർധിക്കുകയാണ്. 
 

Video Top Stories