കൊവിഡ് പരിശോധനക്കുള്ള സ്വാബുകളും വൈറൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് മീഡിയവുമായി ശ്രീചിത്ര

കോവിഡ് പരിശോധനക്കുള്ള സ്വാബുകളും വൈറൽ  ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് മീഡിയവുമായി  ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി.
"രോഗവും കമ്മ്യൂണിസവും വിശ്വാസവും മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ", മാങ്ങാട് രത്‌നാകരൻ പറയുന്നു. കാണാം ജീവിതം കൊറോണ കാലത്ത്. 

Video Top Stories