വോട്ടിന് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി പ്രസിഡന്റ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ പകരം വോട്ടർമാർക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി പ്രസിഡന്റും ജൽന എംപിയുമായ  റാവോസാഹിബ് ഡാൻവേ.

Video Top Stories