ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പുക വലിക്കാറുണ്ടോ,എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളൂ

ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ പുകവലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അമിതവണ്ണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ. 

Video Top Stories