ഇതാണ് ഗഗന്‍യാന്‍ ദൗത്യത്തിനായി ഇന്ത്യ അയക്കുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ്


ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗന്‍യാനിനുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങി

Video Top Stories