ഒരാള്‍ പോലും പട്ടിണി കിടക്കരുത്;ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമൂഹ അടുക്കളകള്‍


വാര്‍ത്തയ്ക്കപ്പുറം ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നയം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക്

Video Top Stories