അധികാരത്തോട് കലഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ; ചില സ്റ്റുഡന്റസ് ബിനാലെ കാഴ്ചകൾ

2018-19 ലെ കുട്ടികളുടെ ബിനാലെയിലെ ചില കാഴ്ചകൾ പാർവതി മോഹൻദാസ്‌ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Video Top Stories