ഇന്ത്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ ബാലക്കോട്ട് എവിടെയാണ് ?

ഇന്ത്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ ബാലക്കോട്ട് എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്,ന്യൂ ഡെൽഹിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്?​ഗൂ​ഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നത്, വീഡിയോ കാണാം

Video Top Stories