ഉദുമയിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാണ്,ഉദുമയിൽ നിന്ന് കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ എംഎൽഎ.

കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും,മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും എം.എൽ.എമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സഭ ടിവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എംഎൽഎമാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൊവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദുമയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും,സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻ കരുതലുകളെക്കുറിച്ചും,ഉദുമ എം.എൽ.എ കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. 

Video Top Stories