രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാനെത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ നോട്ടം വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം

രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാനെത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ നോട്ടം വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ എഡിറ്റർ വയനാടൻ മത്സരത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം വിശദീകരിക്കുന്നു.

Video Top Stories