ആലപ്പാട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ഐആര്‍ഇ കായലില്‍ നിന്നും കരിമണല്‍ ഖനനം നടത്തുന്നു


രണ്ട്  ഡ്രഡ്ജര്‍ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യമായി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഖനനം നടത്തുന്നത്

Video Top Stories