സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിജെപിയിൽ

ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന എംഎൽഎമാരുടെയും എംപിമാരുടെയും എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പാർട്ടി ബിജെപിയാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ.

Video Top Stories