ബോളിവുഡിൽ ഇത് 'പെൺ ബയോപിക്' കാലം

ഈ വർഷം ബോളിവുഡിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് ബയോപിക്കുകൾ. ആറെണ്ണവും പറയുന്നത് ആറ് പെൺജീവിതങ്ങളുടെ കഥ. 
 

Video Top Stories