ശ്രീദേവി അത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു

ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരാഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഭർത്താവ് ബോണി കപൂർ. 

Video Top Stories