മീറ്റർ ചാർജ് മാത്രം വാങ്ങിയതിന് വയോധികനായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ മറ്റൊരു ഡ്രൈവർ തല്ലിക്കൊന്നു

യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് കൃത്യം നിരക്ക് വാങ്ങിയതിലുള്ള അമർഷത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വൃദ്ധനായ സഹപ്രവർത്തകനെ തല്ലിക്കൊന്നു. 
 

Video Top Stories