ഹെൽമെറ്റിന്റെ ശവമടക്ക് നടത്തി വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രതിഷേധം

ഹെൽമറ്റിടാത്തവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയതിനെതിരെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ശവമടക്ക് നടത്തി ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ. 

Video Top Stories