ബിഗ് ബോസിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം, തന്നെ ആളുകള്‍ കാണുന്നത് എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം മേക്കോവര്‍ നടത്തുന്നു : ഹിമ ശങ്കര്‍ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു

ബിഗ് ബോസിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം, തന്നെ ആളുകള്‍ കാണുന്നത് എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം മേക്കോവര്‍ നടത്തുന്നു : ഹിമ ശങ്കര്‍ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു

Video Top Stories