ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ

പാകിസ്ഥാന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി ഇന്ത്യ. പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമായി അറിയാം.

Video Top Stories