തിരിച്ചടി നീണ്ടുനിന്നത് 21 മിനിറ്റ്

21 മിനിറ്റ് നേരം നീണ്ടു നിന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആദ്യം തകർത്തത് ബാലകോട്ട് മേഖലയിലെ ജെയ്ഷെ ക്യാമ്പുകൾ. 3.45 മുതൽ 3.53 വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിലാണ് ഈ ക്യാമ്പ് തകർത്തത്. 
 

Video Top Stories