വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് മീറ്റിങ്ങിനെന്ന് പറഞ്ഞ്, ശബരിമലയിലെത്തിയ കാര്യം അറിയില്ല; കനക ദുർഗ്ഗയുടെ സഹോദരൻ പറയുന്നു

ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ ദർശനം നടത്തുന്നതിന് തങ്ങൾ എതിരാണെന്ന് കനക ദുർഗ്ഗയുടെ സഹോദരൻ ഭരതൻ. തങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു.

Video Top Stories