സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില്‍ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിന് കാരണം വാഹനങ്ങളല്ല

ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകാം? ഇതാ,സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായ ഒരു ട്രാഫിക്ക് ജാം കണ്ടുനോക്കൂ. 

Video Top Stories