ശമ്പളം കുറച്ചതിന് പ്രതികാരം, കത്തിയമർന്നത് 500 കോടി

മൺവിളയിലെ ഫാമിലി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാക്ടറിയ്ക്ക് തീയിടാൻ ജീവനക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള പ്രതികാരമായിരുന്നു. ഇല്ലാതായത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഉൾപ്പെടെ ജീവിത മാർഗ്ഗവും.  
 

Video Top Stories