2018 ൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണി കീഴടക്കിയത് മാരുതി കാറുകൾ

2018 അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ കാറുകൾ മാരുതിയുടേതെന്ന് കണക്കുകൾ. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഹ്യുണ്ടായിയാണ്. 
 

Video Top Stories