ഹോണ്ട സിവിക്ക് ബുക്കിങ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു

പത്താം തലമുറ ഹോണ്ട സിവിക്കിന്റെ പ്രീ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. 51,000 രൂപയാണ് ബുക്കിങ് തുക.
 

Video Top Stories