നടയടച്ച തന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്...

തന്ത്രിയുടെ വാദം കൂടെ കേട്ട ശേഷമാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്; മുഖ്യമന്ത്രി

Video Top Stories