രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പാട്ടും പാടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞവർഷം 11 മില്യൺ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പ്രധാന മന്ത്രി പാട്ടും പാടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. 

Video Top Stories