ഡാറ്റ്‌സൺ റെഡി ഗോ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വിപണിയിലെത്തി

പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ റെഡി ഗോയുമായി ഡാറ്റ്‌സൺ വിപണിയിലെത്തി.വാഹനത്തിന്റെ ഡിസൈനിലും നിരവധി പുതുമകൾ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 
 

Video Top Stories