വാക്ക് കൊണ്ട് അമ്പരിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തരൂർ

നാക്കുളുക്കുന്ന വാക്കുമായി വീണ്ടും തരൂർ. ഇത്തവണ വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും തരൂർ തന്നെ പോസ്റ്റിൽ ചേർത്തിരുന്നു.

Video Top Stories