വാലന്റൈൻസ് ഡേ മാത്രമല്ല, പിന്നാലെ വേറെയുമുണ്ട് ചില ദിനങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരി 14 ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്. പക്ഷെ അന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ അതിനും ഒരാഴ്ച്ച മുൻപേ തുടങ്ങും. 
 

Video Top Stories