വനിതാ മതിലിന്റെ റെക്കോർഡ് എവിടെ, 'ഗിന്നസ്' പക്രുവിന്റെ പേജ് പൂരപ്പറമ്പാക്കി ട്രോളന്മാർ

വനിതാ മതിലിന്റെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് തരണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി ട്രോളന്മാർ ഗിന്നസ് പക്രുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ.

Video Top Stories