അനുമതി റദ്ദാക്കിയാൽ അഴിമതിയല്ലാതാകുമോ?

 ബ്രൂവറി  അനുമതി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനൊപ്പം അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അനുമതി റദ്ദാക്കിയത്?
 

Video Top Stories