വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ അവസാന പോരാട്ടം; കാണാം കവർ സ്റ്റോറി

നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ആ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ആരാണ്? വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ കുരിശുയുദ്ധം നടത്തുമോ? കവർ സ്റ്റോറി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. 

Video Top Stories