സമരക്കാരുടെ കണ്ണീരിനെ പുച്ഛമോ; കാണാം കവർ സ്റ്റോറി

ജോലികിട്ടാൻ വേണ്ടി  കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. സർക്കാർ വലയുമോ? കവർ സ്റ്റോറി പറയുന്നു...

Video Top Stories