കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് വീണ്ടും മുഖംതിരിച്ച് സർക്കാർ

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ഉപാധി വീണ്ടും തള്ളി കേന്ദ്രം. നിയമം പിൻവലിക്കുന്നത് ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി  

Video Top Stories